Stadgar för Uppsala Radioklubb
20080326
§1           Klubbens namn är Uppsala Radioklubb (URK) Org.nr: 802437-0929
§2           Klubbens målsättning:
Klubben är en ideell sammanslutning av personer som är intresserade av samband, amatörradio och/eller radioteknik.
Klubben skall genom sammankomster, utbildning, field days, contests (radiotävlingar), o.dyl. öka medlemmarnas kunskaper, signaleringsfärdighet, och informera i frågor rörande klubbens intresseområde.
Klubben skall verka för att sprida information och kunskap om amatörradio i syfte att värva nya medlemmar.
Klubben skall verka för demokrati och antirasism genom kontakter med hela världen.
Klubben skall verka för att medlemmarnas intresse för radioteknik, signalering och amatörradio upprätthålls.
Klubben skall finnas tillgänglig som resurs vid situation där personer med sambandskunskaper och sambandsutrustning behövs (katastrofer, större strömavbrott, saknade personer med mera).
Klubben skall verka för att de lagar och förordningar uppsatta av SSA och Post & Telestyrelsen efterföljs av klubben och dess medlemmar.
§3           Klubbens verksamhetsår sammanfaller med räkenskapsår som är kalenderår (1 januari till 31 december). Bokslut skall uppgöras över föreningens räkenskaper vid varje kalenderårsslut och skall senast den 15 januari anmälas till revision.
§4           Klubbsignal SK5DB.
När klubbsignal används skall det i dator eller på papperslogg registreras när sändningspasset startades och avslutades, vem eller vilka som var operatör (er), samt vilka band och moder som användes. Samtliga kontakter skall loggas för QSL-verksamheten och för att återspegla klubbens aktivitet. En person utses av styrelsen som QSL-handläggare.
§5           Medlemskap.
Medlemskap kan vinnas av varje person som har intresse av amatörradio samt vill ställa sig klubbens stadgar till efterrättelse, genom att betala in fastställd årsavgift. Tidigare utesluten medlem äger dock ej erhålla nytt medlemskap förrän styrelsen så medgivit vid ordinarie styrelsemöte.
Enligt särskilt beslut vid årsmöte kan välförtjänt person väljas till hedersmedlem, detta medför samma rättigheter som tillkommer aktiva medlemmar men befrias från medlemsavgift. Förslag om hedersmedlemskap inges till styrelsen på samma sätt som motioner till årsmötet.
§6           Utträde.
Anmälan om utträde ur föreningen skall ställas till föreningens styrelse. Sådan anmälan skall vara skriftlig med namnteckning. Anmälan bör innehålla skälen till utträdet. Inbetald årsavgift återbetalas ej vid utträde.
§7           Uteslutning
Uteslutning ur klubben kan ske om medlem handlat i direkt strid mot dessa stadgar, allvarligt brutit mot SSA:s eller PTS regler och anvisningar eller på annat aktuellt regelverk, allvarligt skadat klubben, eller på annat sätt skadat amatörradions rykte.
Medlem som uteslutits ur klubben är inte automatiskt befriad från ansvar för den gärning som orsakat uteslutningen.
Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.
Beslut om uteslutning kan endast ske genom röstning vid årsmöte / extra årsmöte
§8           Nyckelhantering
Medlem som önskar nyckel till klubblokalen skall hos styrelsen ansöka om detta skriftligen på enklaste vis med motivering. Fastställd avgift skall betalas senast när nyckel mottages. Funktionär som behöver nyckel för sin funktionärutövning får kostnadsfritt kvittera nyckel under sin mandatperiod. Önskar funktionären behålla nyckel efter mandatperiod skall fastställd avgift erläggas.
Avgiften är ej pant, avgiften fastställs av styrelsen.
§9           Medlemsavgift.
Mom. 1:        Varje medlem skall erlägga en årsavgift som fastställs av årsmötet.
Årsavgiften skall betalas senast den 31/3 det verksamhetsår avgiften gäller.
Ny medlem betalar vid inträdet.

När medlemskapet påbörjas månaderna november – december skall inbetalningen även gälla för nästa år.
Mom.2:         Den medlem som inte betalat inom föreskriven tid anses ha trätt ur föreningen. Det åligger envar medlem att ha kontroll på sin inbetalning, någon påminnelse göres ej.
Mom.3:         Medlemsavgiften skall oavkortat användas för att främja klubbens syften.
Mom.4:         Genom att betala medlemsavgiften anses även att medlemmen godkänner att personuppgifter databehandlas i föreningens register och skrivelser samt i förekommande fall publiceras.
§10         Avgiftsbefrielse.
Styrelsen kan medge avgiftsbefrielse, helt eller delvis i särskilt fall.
§11         Medlemsmöte
Ordinarie medlemsmöte bör hållas då så påkallas.
I de fall saker diskuteras som skall framläggas till styrelsen eller annan förtroendevald person skall mötet protokollföras.
Extra medlemsmöte kan sammankallas av styrelsen eller minst två tredjedelar av medlemmarna.
§12         Styrelsesammanträden.
Styrelsen sammanträder i samband med medlemsmötena. Därutöver kan styrelsen sammanträda efter kallelse av ordförande eller efter framställan av minst hälften av styrelsemedlemmarna. Alla styrelsemöten protokollförs.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva styrelsen är närvarande.
Vid lika röstetal skall den mening ordförande företräder vara utslagsgivande.
§13         Styrelsen
Mom. 1:        Styrelsen har att handha föreningens angelägenheter.
Mom. 2:        Styrelsen skall bestå av en vid årsmötet vald ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ledamot
Mom. 3:        Styrelsen väljs för en tid av två år, dock väljs ledamot och suppleanter för ett år. Enl. §24 mom. 10.
Mom. 4:        Vid frånvaro av ordinarie ledamöter skall suppleanterna inträda i den ordning de valts.
Mom. 5:        I de fall icke annorlunda i dessa stadgar uttryckes är styrelsen beslutmässig om tre ledamöter deltagit i beslutet.
Mom. 6:        Styrelsen är ansvarig inför årsmötet för medel som står under styrelsens förvaltning. Styrelsemedlem kan befrias från detta ansvar därest av protokollsanteckning framgår att vederbörande ej biträtt i fråga.
§14         Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är:
att bestämma tid och plats för föreningens möten.
att behandla frågor och skrivelser som tillställs styrelsen.
att förvalta föreningens tillgångar.
att vid årsslut avge verksamhetsberättelse med uppgift om föreningens tillgångar och skulder.
att ansvara för föreningens löpande verksamhet innefattande planering och programverksamhet vid bl.a. klubbens månadsträffar.
att vid månadsträffar och medlemsmöten lämna information om fattade beslut.


§15         Styrelseledamöternas uppgifter
Mom. 1:        Ordförandens uppgift är: att besluta om sammankallande till månadsträffar och allmänt medlemsmöte och leda dessa förhandlingar.
att föredraga kommande ärenden.
Att å styrelsens vägnar underteckna protokoll och andra förekommande ärenden.
Mom. 2:        Vice ordförandens uppgift är:
att vid behov ersätta ordföranden.
att ansvara för programverksamheten vid föreningens möten.
Mom. 3:        Sekreterarens uppgift är:
att upprätta protokoll över föreningens möten.
att utfärda kallelser till föreningens möten.
att förbereda alla ärenden till dessa möten.
Mom. 4:        Kassörens uppgift är:
att föra föreningens räkenskaper och ansvara för dess ekonomi.
att föra föreningens medlemsförteckning.
att ansvara för nyckelhantering samt att det förs nyckellista.
Mom. 5:        Intendentens uppgift är att föra inventarielista och ansvara för inventarierna.
§16         Teckningsrätt
Föreningen tecknas av dess ordförande; dessutom tecknas föreningen i ekonomiska ärenden av kassören och i postärenden av sekreteraren.
Styrelsen kan besluta att ge även annan person rätt att teckna föreningen, i sådant fall gäller de ev. begränsningar i teckningsrätten som framgår av beslutet.
§17         Protokolljustering
I de fall icke annorlunda i dessa stadgar uttryckes skall föreningens protokoll justeras av fungerande ordföranden.
§18         Revision
Föreningens ekonomi skall årligen granskas av två vid årsmötet valda revisorer, vilka till årsmötet skall avlämna revisionsberättelse. Revisionen skall vara avslutad i god tid före årsmötet.
§19         Valberedningen
Valberedningen består av tre vid årsmötet valda ledamöter varav en utses till sammankallande. Valberedningens uppgift är att förbereda nästkommande års val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt funktionärer och skall valberedningens förslag föreligga i slutgiltigt skick senast en vecka före årsmötet dagen för årsmötet inberäknad. eventuellt fyllnadsval under löpande verksamhetsår beredes av senast vald valberedning.
§20         Motioner
Medlem, som önskar få någon fråga behandlad vid årsmöte, skall göra skriftlig anmälan härom med motivering. Sådan anmälan, skall vara föreningens styrelse tillhanda senast den 1 december året före årsmötet.
§21         Övriga bestämmelser
Mom. 1:        Föreningen får på intet sätt utnyttjas i ekonomiskt syfte av enskild medlem.
Mom. 2:        Föreningen skall vara helt partipolitiskt och religiöst obunden.
Mom. 3:        I övriga frågor, som inte täcks av denna stadga gäller de särskilda bestämmelser, instruktioner, etc. som kan komma att fastställas av allmänna sammanträdet.
§22         Stadgeändring
Varje ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att äga giltighet vara beslutat vid två på varandra följande allmänna sammanträden varav ett årsmöte, och på det sista hållna mötet vara beslutat med minst 2/3 majoritet av röstlängden för mötet.
§23         Föreningens upplösning
Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Beslut om föreningens upplösning skall för att äga giltighet vara fattat vid två på varandra följande allmänna sammanträden varav ett årsmöte, och på det sist hållna mötet beslutat med minst 3/4 majoritet av röstlängden för mötet. 


§24         Årsmötet
Årsmötet skall:
Taga ställning till styrelsens redovisning för det gångna arbetsåret, välja ny styrelse, besluta i stadgefrågor, taga ställning till framlagda motioner och framlagda styrelseförslag.
Årsmötet väljer till sin hjälp revisorer, revisorssuppleant, justeringsmän och valberedningen. Ingen må bekläda samtidigt mer än en av följande befattningar: Styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant samt ledamot av valberedningen.
Årsmötet avhålles senast den 15 februari.
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
Årsmötets öppnande.
1                    Val av ordförande för mötet.
2                    Tillkännagivande av vid mötet uppgjord röstlängd.
3                    Val av sekreterare.
4                    Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. Justeringsmännen skall tillika tjänstgöra som rösträknare.
5                    Frågan om dagordningens godkännande.
6                    Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
7                    Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
8                    Framläggande av revisionsberättelse.
9                    Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
10                  Val av ny styrelse: ordförande 2 år, vice ordförande 2 år, sekreterare 2 år, kassör 2 år,
ledamot 1 år samt två suppleanter 1 år. Ordförande och kassör skall väljas jämna år, Vice ordf. och sekreterare udda år.
11                  Val av två revisorer och en revisorssuppleant 1 år.
12                  Val av funktionärer 1 år (stationsföreståndare, biträdande stationsföreståndare, QSL-manager, intendent samt övriga funktionärer som årsmötet finner behov av).
13                  Tillsättande av en valberedning för ett år bestående av tre personer, varav en skall utses till sammankallande.
14                  Fastställande av årsavgift för den tillsatta styrelsens mandatperiod.
15                  Övriga anmälda frågor såsom motioner, styrelseförslag och stadgeändringar.
16                  Årsmötets avslutande.
 
Årsmötet får endast besluta i de frågor som upptagits i kallelsen.
Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna under senast kända adresser senast en vecka före mötet dagen för mötet inberäknad; tillställes medlemmarna kallelsen med den allmänna posten skall kallelsen avsändas senast 12 dagar före mötet dagen för mötet inberäknad.
Vid årsmöte föres beslutsprotokoll och skall detsamma föreligga i justerat skick senast 30 dagar efter årsmötets hållande dagen för mötet inberäknad.
§25         Beslut
I de fallen ej annorlunda i dessa stadgar uttryckes skall vid föreningens allmänna sammanträden och styrelsesammanträden fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall den åsikt, som biträtts av fungerande ordförande, gälla som beslut. Röstning sker i regel öppet, dock kan sluten omröstning ske, om sammanträdet så beslutar. Vid lika röstetal vid sluten omröstning skilje lotten, Röstning i personfråga skall alltid vara sluten.